Ochrana osobných údajov

 

Ochrana vašich osobných údajov patrila a patrí medzi naše priority a preto rešpektujeme aj nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.

Vaše kontaktné údaje získané pri organizovaní spotrebiteľských súťaží uchovávame a budeme uchovávať len počas obdobia trvania konkrétnej súťaže, plus obdobie nevyhnutné na odoslanie a doručenie výhry.  Závisí od dodania cien partnermi súťaží a následne poštových služieb.

Vami poskytnuté kontaktné údaje slúžia výhradne pre potreby komunikácie ohľadom výhier v súťažiach a nie sú poskytované ďalším subjektom. 

(Okrem údajov potrebných na doručenie zásielky poskytnutých Slovenskej pošte a.s.)

Ubezpečujeme vás, že s vašimi osobnými údajmi zachádzame s náležitou starostlivosťou, v súlade s platnými právnymi predpismi, a, samozrejme, ich chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.