Časť Slovákov sa ocitla na hranici chudoby

19.06.2020 21:24

Vieme, že ekonomická situácia zamestnávateľov dobrá nie je. Denne žiadajú o pomoc, aby dokázali prežiť. Rovnakej situácii ale čelia aj bežní ľudia, ktorý v dôsledku pandémie prišli o prácu a ocitli sa na hranici chudoby.

Situácia na Slovensku nie je ľahká pre nikoho. Obmedzenia v súvislosti s koronakrízou postihli firmy, ale aj ľudí, ktorí už od apríla čelia hromadnému prepúšťaniu. Štát síce pripravil plán ekonomickej pomoci, tá však nie je dostačujúca ani pre firmy a stále zabúda na ľudí.

Za mesiac apríl vzrástla miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku o 1,4 percentuálneho bodu na 6,6%, čo predstavuje nárast o takmer 40-tisíc osôb, oproti mesiacu marec. Dopad koronakrízy sa však na tomto čísle nekončí. Viacerí zamestnávatelia avizujú znižovanie stavov a nezamestnaných tak bude stále viac. Bežné domácnosti, ktoré nemali vytvorené rezervy sa ocitli na hranici chudoby.

Dostane sa občanom sociálnej pomoci?

Francúzska vláda  vyčlenila z dôvodu koronakrízy 15 miliónov eur na podporu ľudí žijúcich na ulici a pre ľudí v hmotnej núdzi. Poskytnutá pomoc sa týkala viac ako 60 000 ľudí, ktorým bol sociálny kupón distribuovaný.Sociálny kupón nie je pomocou jednotlivca. Je určený mestám, obciam a samosprávam, ktoré otázky sociálnej pomoci riešia“, povedala Anna Lašová z Up Slovensko. Podobnú formu sociálnej pomoci už roky využíva aj Mestský úrad Snina, Sociálne kupóny používame v rámci inštitútu osobitného príjemcu za účelom vyplácania prídavku na dieťa, rodičovského príspevku, vo výnimočných prípadoch aj na vyplatenie dávky v hmotnej núdzi. Dôvodom takéhoto spôsobu je zamedzenie nehospodárneho využívania hotovostných finančných prostriedkov, príp. výskyt sociálno-patologických javov u jednotlivých poberateľov týchto dávok“, povedala Eva Krivjančinová z mestského úradu. Pomoc vo forme sociálneho kupónu by tak uvítali viacerí občania Slovenka, ktorí sa z dôvodu koronakrízy ocitli na hranici chudoby.

 

Samosprávy musia vedieť, kto je na hranici chudoby

Právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi upravuje zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. Musí zohľadňovať základné životné podmienky, ktorými sú na účely tohto zákona jedno teplé jedlo denne, nevyhnuté ošatenie a prístrešie. Existuje aj možnosť vyplatenia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktorú poskytujú obecné a mestské úrady a financujú sa z rozpočtu miest a obcí. V situácii, ktorá na Slovensku vznikla, je tak namieste otázka, či štát nevyčlení pre mestá a obce finančné prostriedky, aby dokázali ľudom postihnutých krízou finančne pomôcť. Ak by sa tak stalo, samosprávy by mohli požiadať o vydanie sociálneho kupónu v presne určenej sume, a ten následne distribuovať občanom, ktorí sa ocitli na hranici chudoby.

 

Sociálny kupón poskytuje riešenie. Štát musí jeho distribúciu len schváliť.

 

„Práca so sociálnym kupónom spočíva v jednoduchom administratívnom spracovaní, v možnosti regulácie vydávania kupónov dotknutým osobám v priebehu mesiaca (t.j. rozdelenie dávky na viacero častí), ako aj v možnosti nastavenia potrebnej nominálnej hodnoty kupónu,“ uviedla  Krivjančinová z Mestského úradu Snina. Občania v hmotnej núdzi tak dokážu kupón, ktorý im mesto vydalo využiť na nákup v maloobchodných prevádzkach podľa potreby dotknutej osoby, v zamedzení nákupu alkoholických nápojov a tabakových výrobkov na úkor nákupu potravín pre rodinu. Vyplácanie sociálnych dávok prostredníctvom sociálnych kupónov je tak vo svete aj na Slovensku osvedčeným prostriedkom efektívneho hospodárenia v rodine.